Hartelijk welkom

0 item(s)

Je hebt niets in je winkelwagen.

Onze Voorwaarden

Onze voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Once a Grape die wij verplicht zijn vast te stellen om mogelijke geschillen te voorkomen.
Helderheid voor ons en voor jou als klant.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Once a Grape  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Once a Grape worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Once a Grape  ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.


1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.


1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Once a Grape zijn vrijblijvend en Once a Grape behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Once a Grape. Once a Grape is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Once a Grape zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering
3.1.   De door Once a Grape opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 Er is geen minimale ordergrootte. Voor verzendingen binnen Nederland gelden de bedragen zoals genoemd bij Bestel & Verzend info, tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door Once a Grape vast te stellen bezorgkosten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


4.2 Betaling dient te geschieden middels IDEAL

4.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Once a Grape gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Once a Grape verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Once a Grape daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Once a Grape de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Once a Grape te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Once a Grape, dan wel tussen Once a Grape en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Once a Grape, is Once a Grape niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Once a Grape.

 Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Once a Grape in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Once a Grape gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Once a Grape schriftelijk opgave doet van een adres, is Once a Grape gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Once a Grape schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


9.2 Wanneer door Once a Grape gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn gemaakt, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Once a Grape deze voorwaarden soepel toepast.


9.3 Once a Grape is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


9.4 Once a Grape behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

Over ons

Once a Grape is de webshop van Wijnkoperij van de Lageweg in Lemmer.
Kijk ook eens op www.vandelageweg.nl
 
“Ik heb geen verstand van wijn” horen we vaak. Goed nieuws: dat hoeft ook niet!
Uiteindelijk draait het maar om één ding: je vindt het lekker of niet.
 

 

  • Once a Grape
  • Bjirkestrjitte 6
  • 8531 ZC Lemmer
  • Email : info@onceagrape.nl
  • Telefoon : 06-28123092
Once a Grape is de webshop van
Wijnkoperij van de Lageweg uit Lemmer